ČLENOVIA SOOL

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).
Členské spoločnosti AIFP sa zaviazali pristúpiť k Etickému kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA), ktorý sa tak stáva základným spojovacím článkom AIFP.
Etický kódex EFPIA prináša novú kvalitu v oblasti etiky a transparentnosti farmaceutického odvetvia. AIFP je jediným nositeľom EFPIA na Slovensku.

 

 

 

Asociácia veľkodistribútorov liekov  je samosprávne a dobrovoľné združenie právnických osôb – držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch so sídlom v Slovenskej republike,
vytvorené za účelom ochrany a všestrannej podpory spoločných záujmov svojich členov vyplývajúcich z ich úloh a postavenia vo vzťahu k štátnym orgánom ako i k ostatným článkom distribučného reťazca.

 

 

 

Asociácia generických výrobcov je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce výrobcov generických liekov. Asociácia vznikla v roku 2000 (7.8.2000). K 1.3.2017 združuje 14 generických, farmaceutických spoločností a 5 pozorovateľov.
Hodnotné generické lieky za výhodnú cenu sú účinným prostriedkom ako udržať stúpajúce náklady na lieky na prijateľnej úrovni.

 

 

 

 

Slovenská lekárnická komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje osoby vykonávajúce povolanie farmaceuta v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.