Informácia pre lekárne

Vážená pani lekárnička, vážený pán lekárnik, vážený prevádzkovateľ lekárne,

 

chceli by sme Vám touto cestou oznámiť, že Slovenská organizácia pre overovanie liekov (SOOL) na základe Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach 362/201 Z. z. a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161 z 2. októbra 2015, spúšťa prvú fázu registrácie a pripojenia koncových užívateľov (lekárne a distribútorov) do Slovenského verifikačného systému liekov (SK-NMVS).

 

Prvá fáza predstavuje Vašu registráciu do SK-NMVS a bude prebiehať prostredníctvom portálu https://lekaren.e-vuc.sk , na ktorom už v súčasnosti máte vytvorený základný profil, ktorý Vám bol zriadený na základe licencie od VÚC a ktorý po doplnení údajov z Vašej strany bude slúžiť SOOL na Vaše pripojenie do SK-NMVS

 

Je potrebné sa teda prihlásiť na tento portál a doplniť potrebné informácie do tohto  Vášho profilu a odsúhlasiť podmienky používania SK-NMVS, ktorých odsúhlasenie z Vašej strany je nevyhnutné na získanie prístupu do SK-NMVS .

Po odsúhlasení podmienok používania  SK-NMVS a odoslaní žiadosti na registráciu, ktorú vykonáte stlačením príslušného tlačidla na portály,  bude prvá fáza Vašej registrácie dokončená.

 

Druhá fáza registrácie a pripojenia bude spustená po 10. Decembri 2018, kedy Vám budú vygenerované prístupové práva do systému, na základe ktorých Vás bude môcť Váš IT dodávateľ pripojiť do verifikačného systému a budete môcť  zahájiť  verifikáciu originality vydávaných liekov vo vašej lekárni v súlade s horeuvedenou legislatívou

 

V druhej fáze nie je potrebná zo strany lekárne žiadna aktivita. Prístupové údaje do SK-NMVS budú generované SOOL-om a automaticky poslané Vám, ako aj Vášmu IT dodávateľovi. Je len potrebné sa informovať u Vášho IT dodávateľa, kedy prebehne implementácia funkcionality verifikácie do Vášho lekárenského systému. Váš IT dodávateľ by Vás mal informovať o podrobnostiach tohto procesu.  

 

 

Dôležité dátumy:

  • Prvá fáza registrácie do 30.11.2018
  • Druhá fáza registrácie bude spustená po 10.12.2018
  • Lekáreň musí byť pripojená do SK-NMVS najneskôr 09.02.2019

 

 

Ďalšie informácie a podrobnosti týkajúce sa verifikačného systému nájdete na www.sool.sk